Zásady/pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vrátane poučenia

Účel spracúvania osobných údajov:

Účel spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov na účely zasielania noviniek, akcií a aktuálnych informácii o developerských projektoch ITB Development a.s., predovšetkým projektov Čerešne living, Kolísky, MAMAPAPA, Gansberg Koliba, Sokolská Residence.

Zoznam osobných údajov:

Spoločnosť ITB Development a.s. spracúva osobné údaje záujemcov o zasielanie noviniek, akcií a aktuálnych informácii o developerských projektoch ITB Development a.s. v rozsahu e-mail, (meno a priezvisko – ak bolo dotknutou osobou vyplnené) na základe vyplnenia formulára pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov na vymedzený účel.

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na vyššie vymedzený účel spoločnosti ITB Development a.s dobrovoľne a spoločnosť ITB Development a.s ich na tento účel spracúva v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda bez potreby požadovať osobitné udelenie súhlasu dotknutou osobou. V prípadoch vyžadovaných príslušným právnym predpisom (najmä v prípadoch priameho makretingu a zasielanie newsletterov v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), prevádzkovateľ bude pred spracúvaním OÚ žiadať osobitné udelenie súhlasu, a tento súhlas bude udelený dotknutou osobou buď fyzicky na hmotnom nosiči alebo elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených na dobu 10 rokov. Pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený súhlas, prevádzkovateľ si vyžiada nový súhlas na ďalšie spracovanie údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na nižšie uvedený kontaktný email od spoločnosti ITB Development a.s ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä:


  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov Prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
  • informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:


  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Ďalšie informácie:

Spoločnosť ITB Development a.s uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby v Databáze po dobu troch (3) rokov odo dňa obdržania osobných údajov od dotknutej osoby (to neplatí v prípade osobitne udeleného súhlasu so spracúvaním OÚ, ak v ňom bola dohodnutá dĺžka doby udelenia súhlasu dlhšia ako je uvedená vtomto odseku, resp. vtýchto podmienkach). Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti ITB Development a.s ako prevádzkovateľov vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosti ITB Development a.s nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám; s výnimkou 1/ zazmluvnených predajcov prevádzkovateľa, ktorí sprostredkúvajú uzatvorenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou za účelom kúpy nehnuteľnosti, a 2/ najmä v prípade osobitne udelených súhlasov so spracúvaním OÚ najmä za účelom zasielania newslettrov, môže OÚ v prípade, ak je to nevyhnutné, a v nevyhnutnom rozsahu, spracúvať aj spoločnosť/-ti prevádzkujúca/-e online službu MailChimp so sídlom v USA (služba slúžiaca na odosielanie newslettrov a hromadné odosielanie emailov, ktorá napr. automaticky ku každému odoslanému newsletteru prikladá prijímateľovi do päty možnosť odhlásenia z odberu; spoločnosť/-ti prevádzkujúca/-e online službu MailChimp je/sú zapojená/-é do tzv. štítu na ochranu osobných údajov - EU-U.S. Privacy Schield Framework a Swiss-U.S. Privacy Shield Framework).

Adresa spoločnosti:

ITB Development a.s.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Webová stránka: https://www.itb.sk
Kontaktná osoba: Helena Sališová
Tel.: +421 2 321 017 21
E-mail: itb@itb.sk

Ochrana osobných údajov

Nastavenia cookies

Zásady používania cookies

© Copyright ITB, Mickiewiczova 9 , 811 07 Bratislava | created by 2CREATE advertising

Facebook Instagram Linkedin Youtube